Как получа протеза за ампутиран крайник?

  • размер на шрифта

1.Лице с увреждания /ампутиран крайник или друго увреждане/ трябва да се яви на преглед в специализирана ортопедо-травматологична лекарска комисия /ЛКК/, като предостави от личния си лекар направление №3, код 13 за преглед и консултация с лекар-ортопед.

2.Пациентът получава медицински протокол от ЛКК за необходимото му медицинско изделие /МИ/ или помощно средство /ПСПС/, съобразно заболяването му.

3.С копие от медицинския протокол от ЛКК пациентът отива във фирма, производител/търговец на МИ/ПСПС.

4.Съобразно предписанието в медицинския протокол от ЛКК на пациентът се издава проформа-фактура с описание и цена на всички необходими МИ  и/или ПСПС, съгл. заповед РД 01/319 от о2.04.2008 г. на МТСП за пределните размери/лимити на медицинските изделия.

5.С проформа-фактурата и копие от медицинския протокол от ЛКК пациентът подава молба-декларация по образец в „Дирекция социално подпомагане” /ДСП/ по местоживеене за отпускане на целева помощ за покупка или ремонт на МИ / ПСПС.

6.До 10 дни от подаване на молбата-декларация лицето с увреждане получава от съответното ДСП по местоживеене заповед за отпускане за изработване /закупуване/ на МИ / ПСПС, описано в медицинския протокол от ЛКК.

7.Целевата помощ за покупка или ремонт на МИ/ПСПС се отпуска на лицето с увреждане най-късно до един месец от датата на получаване на заповедта от пациентът.

8.Лицето с увреждане заплаща в брой /или превежда по банков път целевата помощ за покупка или ремонт на МИ/ПСПС на фирмата, издала проформа-фактурата. Издават се фактура и фискална касова бележка / платежно нареждане за постъпилото плащане на пациента.

9.Пуска се поръчка за изработване или ремонт на МИ/ПСПС; взима се мярка на пациента за изработване на заплатеното МИ/ПСПС; издава се писмо за пътни разходи, ако пациентът има право.

10.След проба и получаване на поръчаното МИ, лицето е длъжно да предостави в ДСП по местоживеене следните т.нар. разходооправдателни документи:

  • фактура и фискална касова бележка / платежно нареждане
  • приемно-предавателен протокол

с което удостоверява, че отпуснатата му целева помощ е разходвана по предназначение.

Още в тази категория: